Usługi

Zapoznaj się z naszymi usługami.

Procesy biznesowe – standaryzacja i optymalizacja

Oferujemy nasze usługi w ramach standaryzacji i optymalizacji procesów biznesowych.

1. Analiza wraz z dokumentacją procesową

 • identyfikacja oraz analiza procesów z uwzględnieniem ich celów
 • weryfikacja procesów względem zakładanych celów
 • mapa procesów, diagramy i opisy – wykonane w notacji BPMN
 • dokumentacja funkcjonowania procesów w przedsiębiorstwie (na różnych poziomach szczegółowości)

2. Sporządzenie listy rekomendacji w obszarze procesów, z uwzględnieniem oczekiwanych efektów po ich wdrożeniu

 • Sporządzenie rekomendacji w audytowanym obszarze w odniesieniu do aktualnych procesów biznesowych z uwzględnieniem ogólnie przyjętych i sprawdzonych wzorców
 • Sporządzenie rekomendacji w obszarze systemów informatycznych

3. Modelowanie stanu docelowego procesów w przedsiębiorstwie

 • Modelowanie docelowych procesów z uwzględnieniem oczekiwanych celów
 • Standaryzacja modelowanych procesów z uwzględnieniem ogólnie przyjętych i sprawdzonych wzorców
 • Nadzorowanie spójności procesów w ramach organizacji
 • Określenie wskaźników jakościowych dla poszczególnych procesów

4. Pomoc / nadzór nad wdrożeniem rekomendacji

 • Pomoc w wyborze metodyki prowadzenia projektu (SCRUM-Agile, Waterfall, CCPM, inne)
 • Określenie planu wdrożenia rekomendacji
 • Nadzorowanie projektu wdrożenia
 • Monitorowanie spójności i przebiegu procesów w trakcie wdrożenia rekomendacji
 • Bieżąca korekta nowych procesów w przypadku zmian w otoczeniu biznesowym
 • Raportowanie do zarządu o stanie wdrożenia oraz wczesne ostrzeganie o ewentualnie pojawiających się problemach

Co to procesy biznesowe?

Systemy informatyczne – wsparcie wyboru i nadzór nad wdrożeniami z ramienia inwestora

W ramach naszych usług oferujemy:

1. Wsparcie w uzasadnieniu decyzji o wyborze nowego systemu

 • Wsparcie w określeniu i weryfikacji celów organizacji, związanych z decyzją o wyborze nowego systemu
 • Przeprowadzenie pełnej analizy Pre-Study: wykonalności, opłacalności, technologicznej, organizacyjnej, prawnej
 • Pomoc w wyborze metodyki prowadzenia projektu (SCRUM-Agile, Waterfall, CCPM, inne)

2. Wsparcie w wyborze konkretnego systemu informatycznego

 • Analiza potrzeb
 • Analiza wąskich gardeł, procesowa
 • Sporządzenie listy kryteriów wyboru
 • Wybór oferentów i prowadzenie procesu wyboru
 • Wsparcie negocjacji zakupowych i umów zakupowo-wdrożeniowych

3. Wsparcie lub prowadzenie nadzoru nad wdrożeniem systemu IT z ramienia inwestora

 • Ocena analizy przedwdrożeniowej
 • Bieżący nadzór nad wdrożeniem
 • Pełnienie funkcji Solution Managera – zapewnienie kompletności rozwiązań dla organizacji, a nie tylko dla systemu
 • Weryfikacja i nadzór nad kosztami i harmonogramem wdrożenia
 • Wczesne ostrzeganie Zarządu o potencjalnych problemach
 • Wsparcie w znajdowaniu rozwiązań w sytuacjach kryzysowych
 • Wsparcie w odbiorach częściowych i końcowym projektu
 • Sporządzanie sprawozdań na Komitety Sterujące
 • Inne aktywności związane z nadzorem nad projektem z ramienia inwestora

4. Wsparcie firm po wdrożeniu systemów informatycznych

 • Poszukiwanie możliwości optymalizacji, poprawy ergonomii, reorganizacji procesów
 • Wybór oferentów i prowadzenie procesu wyboru w zakresie aktualizacji oraz utrzymania oprogramowania

Co to ERP, CRM, DMS, FSM, SCM?

analizie stanu istniejącego w przedsiębiorstwie
analizie procesowej
identyfikacji oraz analizie słabych stron tzw. „wąskich gardeł”
przygotowaniu rozwiązania
opracowaniu rekomendacji zmian
wdrożenia zarządzania zmianą
przedwdrożeniowego systemów ERP, CRM, PDM, PLM
aktualizacji systemów ERP, CRM, PDM, PLM
przy audycie powdrożeniowym pod kątem optymalizacji procesów biznesowych.

Audyty teleinformatyczne, bezpieczeństwa informatycznego oraz ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)

W ramach naszych usług oferujemy:

 • identyfikacja obiegu informacji i dokumentacji w przedsiębiorstwie
 • audyt RODO
 • identyfikacja potrzeb informatycznych
 • audyt bezpieczeństwa informatycznego
 • indywidualne i dedykowane potrzebom klienta szkolenia w zakresie naszych kompetencji